HTML

Rólunk

Az Egyenlítés Kollégiuma új nevet kapott Közösségi Értékek Műhelye (KÉM). A névváltoztatás oka elsősorban a jó átláthatóság, a feladatok és munkáink pontosabbá tétele, illetve küldetésünk és hitvallásunk tartalma is ezáltal megjelenhet. Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra!

Lájkolj minket

Az élet peremén

2014.12.08. 01:05 Egyenlítés Kollégium

Kispál Richárd: Szemben a radikalizmussal

Egy újabb érdekes tanulmány műhelytagunk tollából...

 

Szegénység, tiltakozások, kirekesztés… 2014 Magyarországa rengeteg ellentmondással, társadalmi feszültséggel terhelt, aminek időközönként felszínre kerülnek olyan tünetei is, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Hétvégén a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és Betyársereg rendezett romaellenes megfélemlítő demonstrációt Nagykátán az úgynevezett „cigánybűnözésre” hivatkozva. Azt, hogy létezik egy etnikumhoz köthető bűnözési forma, a szélsőjobboldal Magyarországon az ezredfordulótól kezdődően sulykolja a magyar lakosságba és erre hivatkozva a magát „nemzeti oldalnak” nevező radikális csoportjai, mint például a Betyársereg, „faji háborút” hirdetnek, országszerte „erődemonstrációkat” szerveznek.A kereszténydemokrácia szerint a lakosságon belüli ellenétek felnagyítása és szítása elfogadhatatlan. Nincs olyan magyar érdek, amit etnikai gyűlöletkeltéssel, vagy a cigányok kollektív bűnösségének kimondásával szolgálni lehetne. A cikkben érveink következnek.

 

A probléma

Magyarország lakosságának kétharmada és a cigányok többsége is kistelepüléseken él, ahol – az Országos Kriminológiai Intézet munkatársai által lefolytatott vizsgálatok tanúbizonysága szerint.

Külső hivatkozások ikonja – a bűnelkövetések aránya csökkenő tendenciát mutat. Ezzel szemben a városi környezetben, tehát épp ott van a legtöbb bűneset, ahol a cigány lakosság aránya elmarad az országos átlagtól. 2011-ben a bűncselekmények 87,6 %-át olyan helyeken követték el, ahol a lakosságon belül a cigányság aránya 5 % alatti. A radikálisok által kitüntetetten kezelt kistelepüléseken nem jellemzőek a társadalmilag különösen súlyos bűncselekmények, inkább szabálysértések, kis értékű lopások, kisebb rongálások és testi sértések fordulnak elő. A gyilkosságok száma Magyarországon 2011-re visszaesett az 1970-es évek szintjére.  Kerezsi Klára és munkatársai által végzett kutatások szerint Magyarország összehasonlító kriminalisztikai szempontból egy élhető ország, ám azt elismerik, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete a tényekhez képest sokkal rosszabb. Ebben szerepe van a normasértéseket elve hírértékként kezelő médiának, csakúgy, mint a politikai érdekből szándékosan szított kisebbségellenes propagandának. Nem tagadva a lakosságon belüli konfliktusok létét, látnunk kell azt is, hogy a jelenlegi helyzet különösen kedvez a szélsőséges megoldásokat ígérők hitelességének.

Amint egy társadalom, vagy annak egy csoportja egzisztenciálisan válságba kerül, a szegénység által veszélyeztetetté válik, megnövekedik körében a radikális hívószavak iránti kereslet is (DEREX-index)

Külső hivatkozások ikonja: előítéletesség, jóléti sovinizmus). Márpedig 2014 magyar társadalma ilyen helyzetben van, amikor is mind az európai, mind a magyar felmérések azt mutatják, hogy a szegénnyé válás esélye, a depriváció és a kirekesztődés.Külső hivatkozások ikonja fokozatosan növekszik. Nyomában az emberek úgy érezhetik, elveszítették a saját életük feletti kontrollt, kiszolgáltatottá lettek. Ez a helyzet kedvez az összeesküvési és bűnbakkeresési teóriák terjedésének, amit a radikális politikai retorika nem is hagy ki, hivatkozva az indulatok melegágyát jelentő esetekre, amelyek megismerése az arra leginkább fogékonyak körében általános érvényű valóságmagyarázattá tud válni. 

A DEREX-index egy olyan mutató, amely segítségével egy adott társadalmon belül körvonalazható a jobboldali radikalizmusra, a szélsőjobboldali eszmékre való fogékonyság. Magyarországon az utóbbi években a „fogékonyság” csökkent, azonban még mindig magas, 11,7 %. A félelem, a pesszimizmus és a szélsőjobboldali értékorientáció a 20 % határán mozog, míg a kormányellenesség a 25 %-ot is eléri. A magyar társadalmon belül a legaggasztóbb adatokat az előítéletesség és a jóléti és nemzeti sovinizmus adatai mutatják, a populáció 45 %-a hordozza magán ezen jegyeket.

A radikalizmus Magyarországi mutatói (DEREX-index). Forrás: derexindex.eu

 

Gyűlöletcsoportok

A XXI. században egy európai társadalom nem engedheti meg magának, hogy 600-900 000 embert „egy kalap alá véve” általánosítson, illetve a kérdés egyszerű megoldása érdekében kirekesztő és szegregáló magatartást gyakoroljon. Ezt azonban nem mindenki gondolja így. A társadalmi békére nézve ma különösen veszélyesnek a politikai ideológiai palettán a Jobbiktól jobbra elhelyezkedő olyan szélsőjobboldali szervezetek, mint például a Magyar Hajnal, vagy a radikális jobboldal holdudvarában elhelyezkedő szélsőjobboldali szabadcsapatok, akik folyamatosan tudatnak magukról a médiában azzal, hogy ha valahol romák és nem romák konfliktusa alakul ki, ott tüntető erődemonstrációt rendeznek.

Forrás: Athena Intézet

A retorikájukban és tetteikben is romaellenes, félig illegális szervezetek tevékenysége nagymértékben árt a többség-kisebbség kapcsolatrendszernek, illetve az integrálódni kívánó romáknak. Ilyen, a szélsőjobboldali szabadcsapat jellegű szervezet a 2008-ban alakult Betyársereg.

Külső hivatkozások ikonjais. A programjában magát „a nemzeti oldal képviselőjeként” definiáló, homofób, romaellenes, a neonacionalizmus ideológiáját magáénak valló és a cigánybűnözést megfékezni kívánó szervezet néhány száz főt számlál ugyan, de magát elitalakulatként definiálja és kapcsolatban áll más hasonló szervezetekkel. A „sereg” nosztalgikus történelmi képekhez (a betyár képe) és a fajelmélethez hasonló, hungarista[1] fogalmakhoz nyúlik vissza, célja a „magyar faj megerősítése”, képzése, védelme más fajoktól, mint a cigányság vagy a zsidóság. A szervezet félkatonai jellegű, önszerveződésre sarkallja azon magyarokat, „hazafiakat”, akiket – retorikájuk szerint – a roma lakosság „sanyargat”. Az „önszerveződés” egyik megnyilvánulása legutóbb Dócon, a 700 fős Csongrád-megyei településen történt, ahol előbb egy nyári, majd októberi falunapon „szállt ki” a Betyársereg és lépett fel agresszíven-fenyegetően a helyi romákkal szemben. Hasonló esetek történtek idén már a Heves-megyei Balaton községben, illetve tavaly Vácott és most hétvégén, Nagykátán is.A gyűlöletcsoportok működésével kapcsolatban beszédes az a tény, hogy tagjai között nagy számban vannak korábban már elítéltek, valamint ők maguk is törvényenkívüliként definiálják szervezetüket[2], minek következtében feljogosítva érzik magukat a pogromszerű tettek végrehajtására egyes romák által lakott településeken. Csak 2014-ben a sereg több propagandaakciót és seregszemlét hajtott végre országszerte, ami vizionálja a szervezetben rejlő veszélyeket.
Elveink ebben a kritikus kérdésben

Nem a cigánybűnözés Magyarország legnagyobb problémája, hanem az, hogy a lakosság egyre nagyobb hányada ad hitelt a feltételezésnek: a bűnözés és az etnikai hovatartozás között szoros kapcsolat áll fenn. Ez azt jelenti, hogy – elfeledve a zsidóüldözések 70 évvel ezelőtti tanulságait – újra elindult hódító útjára a kollektív bűnösség elve. A kereszténydemokraták számára a faji gyűlöletkeltés sem akkor, sem most nem elfogadható, legyen szó akár zsidókról, akár a háború után kitelepítésre ítélt németekről, akár a jelenben legnagyobb nemzetiségünkről, a romákról.   

 

Zárásképp Barankovics István tollából idézem a következőket:

„A fajgyűlölet megtagadja a felebaráti szeretet megmásíthatatlan és egyetemes érvényében korlátozhatatlan törvényét, lábbal tiporja az igazságosság parancsát… a kollektív felelősség határait az Istennek fenntartott tömegítéletig terjeszti ki, tehát ártatlanokat terhel meg súlyos sérelemmel a kiegyenlítés minden lehetősége nélkül; sérti az embernek az Istentől kapott természetjogait… A fajgyűlölet bűnével nem lehet megalkuvásos egyezményeket kötni… semmiféle államérdek sem adhat neki érvényesülési jogot. .. Nincs olyan magyar érdek, amelyet erkölcstelen eszközökkel, mások természetjogának megsértésével szolgálni szabad volna, vagy tartósan szolgálni lehetne.”

(Forrás: http://barankovics.hu/cikk/jatekon-kivul/szemben-a-radikalizmussal)

Szakirodalom és forrásjegyzék:

Az Athena Intézet tényfeltáró programja: Gyűlöletcsoport Térkép

Külső hivatkozások ikonja
- Forrás: athenaintezet.hu

Czene Gábor: Színjáték a visszafogott Jobbik

Külső hivatkozások ikonja
- Forrás: Népszabadság

Derex Index magyarországi adatai

Külső hivatkozások ikonja
- Forrás: derexindex.eu

Dezső András: A TEK-be is beépülnek a szélsőjobboldali nehézfiúk

Külső hivatkozások ikonja
- Forrás: index.hu

Együtt, egymásért a gyermekszegénység ellen - Forrás: barankovics.hu

Elkeserítőek a szegénység legújabb adatai

Külső hivatkozások ikonja
- Forrás: index.hu

Gimes Gergely, Juhász Attila, Kiss Kálmán, Krekó Péter: Látlelet 2009 – Kutatási összefoglaló a hazai szélsőjobboldal megerősödésének okairól. Forrás: Political Capital

Gyöngyöspata: A Jobbik sikeres terepkísérlete

Külső hivatkozások ikonja
- Forrás: Political Capital Blog

Krekó Péter, Juhász Attila, Molnár Csaba: A szélsőjobboldali iránti társadalmi kereslet növekedése Magyarországon

Külső hivatkozások ikonja
- Forrás: Politikatudományi Szemle, 2011/2. szám

Nagykáta nem kér a cigánybűnözésből

Külső hivatkozások ikonja
- Forrás: deres.tv

Országszerte vezet akciókat a romák ellen a Betyársereg, csak telefonálni kell nekik, és mennek

Külső hivatkozások ikonja
- Forrás: magyarnarancs.hu

Tóth András, Grajczjár István: Miért olyan sikeresek a radikális nemzeti populista pártok válságok idején?

Külső hivatkozások ikonja
- Forrás: Politikatudományi Szemle, 2009/3. szám

 

Kapcsolódó képi anyagok:

A szervezet „logója”

Forrás: betyarsereg.hu

 


[1] Nem csak a két előbbi kisebbség ellenében definiálja magát, hanem elutasítja Trianont, illetve a Kárpát-medence más népeit is alsóbbrendűnek tartja (sovinizmus).

[2] Egyes források szerint a szervezett bűnözéssel is kapcsolatban állnak.

 

Szólj hozzá!


A bejegyzés trackback címe:

https://egyenlites.blog.hu/api/trackback/id/tr326966101

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.